ขั้นตอนการขึ้น ทะเบียนบ้านใหม่

ทะเบียนบ้าน

หลังจากผ่านขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเสร็จหรือมีบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เจ้าของบ้านจำเป็นจะต้องทำก็คือ ขั้นตอนของการขอเลขที่บ้านหรือขอทะเบียนบ้านนั่นเอง

ทะเบียนบ้าน เป็น ทะเบียนประจำบ้านของบ้านแต่ละข้างหลัง มีเลขที่ประจำบ้านดูแลอยู่ รวมทั้งรายนามของบุคคลทั้งผองที่อาศัยอยู่ในบ้าน โดยทะเบียนสำมะโนครัวแยกออกเป็น 5 ชนิด ร่วมกัน ดังต่อไปนี้1. ทะเบียนบ้านชั่วคราว
เป็นทะเบียนสำมะโนครัวที่ออกโดนสำนักบริหารการทะเบียน ซึ่งทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นจะถูกเพื่อใช้ในเรื่องที่บ้านมิได้ขอก่อสร้างบ้านโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างตึก หรือเป็นบ้านที่ก่อสร้างอยู่ในรอบๆพื้นที่สาธารณะ เขตพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่ารุกล้ำโดยมิได้รับอนุญาติ หรือเปล่ามีเอกสารสิทธิ์สำหรับการก่อสร้าง

เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องได้รับการออกทะเบียนบ้านชั่วครั้งคราวก่อน และก็ภายหลังมีการพิสูจน์หรือดำเนินงานวิเคราะห์เป็นที่แล้วเสร็จแล้วจึงจะได้รับเอกสารทะเบียนบ้านฉบับธรรมดา2. ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน
เป็นทะเบียนสำมะโนครัวที่ถูกระบุขึ้น เพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการชื่อของบุคคลต่างๆสำนักงานขอแจ้งย้ายใบสำมะโนครัวจากที่อยู่เดิมไปยังบ้านเลขที่ใหม่ข้างใน 15 วัน ตั้งแต่แมื่อทำย้ายออก

ทำความรู้จัก “ทะเบียนบ้านชั่วคราว” มีไว้ทำอะไร เพราะเหตุไรควรมี!


3. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)
เป็นทะเบียนบ้านที่ใช้บันทึกรายการชื่อบุคคลของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย4. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
เป็นทะเบียนบ้านที่ใช้บันทึกรายการชื่อบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยรวมทั้งบุคคลต่างชาติที่มีใบประจำตัวคนต่างด้าว5. ทะเบียนบ้านกลาง
เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ใบสำมะโนครัว จะใช้บันทึกรายการชื่อบุคคลในเรื่องที่บุคคลนั้นไม่อาจมีชื่อในใบสำมะโนครัว
ข้อควรจะทราบสำหรับในการขอทะเบียนสำมะโนครัว

โดยข้อควรจะทราบสำหรับการขอทะเบียนบ้านนั้น เจ้าของบ้านควรต้องกระทำดำเนินงานยื่นเอกสารขอใบสำมะโนครัวภายในช่วงระยะเวลา 15 วัน ข้างหลังการก่อสร้างบ้านเสร็จ (ตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พุทธศักราช 2534) ซึ่งถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่ปฏิบัติการขอทะเบียนบ้านด้านใน 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่แมื่อวันที่ก่อสร้างบ้านเสร็จสิ้นแล้วนั้น จะนับว่ามีความผิด และก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การย้ายทะเบียนบ้าน สิ่งที่เจ้าของบ้านจำต้องทราบ


เอกสารที่ใช้ในลัษณะของการติดต่อขอใบสำมะโนครัว
1. เอกสาร ท.ราชการ9 หรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.)

2. ใบอนุมัติก่อสร้างหรือใบรับรองสิ่งก่อสร้างโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการควบคุมการก่อสร้างตึก หรือหนังสือสัญญาจำหน่ายบ้าน (ถ้าหากมี)

3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการมีไว้ในครอบครองที่ดินที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง

4. บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

5. บัตรประชาชนของผู้แจ้งขอใบสำมะโนครัวหรือคนที่ได้รับมอบหมาย

6. ใบมอบฉันทะ (ถ้าหากมี)

ใบมอบฉันทะ จะใช้ในเรื่องที่เจ้าของบ้านไม่อาจจะติดต่อยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านหรือใบสำมะโนครัวด้วยตัวเอง รวมทั้งมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการยื่นเรื่องขอทะเบียนบ้านแทนตน

โดยจะมีเอกสารสำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน พร้อมลงดูแลสำเนาถูกในเอกสารสำคัญอย่างละ 1 ชุด ซึ่งใช้ประกอบในหนังสือมอบฉันทะ

เนื้อหาในเอกสารใบมอบฉันทะ ควรจะมีพยานบุคคล ปริมาณ 2 คน เซ็นชื่อรับรู้ เพื่อเป็นผู้เห็นเหตุการณ์สำหรับในการให้อำนาจ)

7. ภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างที่ปฏิบัติงานเสร็จ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน เป็น ข้างหน้า ข้างหลัง ทางซ้าย แล้วก็ทางขวาของตัวบ้านบาคาร่าออนไลน์ขั้นตอนสำหรับการขอใบสำมะโนครัว
ภายหลังเตรียมพร้อมเอกสารต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติงานขอทะเบียนสำมะโนครัว ดังต่อไปนี้

1. ยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้านรวมทั้งสมุดทะเบียนสำมะโนครัว ณ สำนักทะเบียนในพื้นที่ก่อสร้าง

2. นายทะเบียนตรวจทานเอกสารที่เกี่ยว

3. ออกเลขที่ประจำบ้าน รวมทั้งทำสมุดทะเบียนสำมะโนครัวแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน

4. มอบทะเบียนสำมะโนครัวให้แก่เจ้าของบ้านหรือผู้ได้รับมอบสิทธิ์ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานยื่นขอทะเบียนบ้าน
ภายหลังจากกระทำการยื่นเอกสารคำขอให้ช่วยเหลือทะเบียนบ้านข้างใน 15 วัน ข้างหลังก่อสร้างบ้านเสร็จ ข้าราชการจะกระทำการตรวจตราเอกสารรวมทั้งความถูกต้องแน่ใจของข้อมูลว่ามีลักษณะถูกตามกฎหมายที่ระบุไหม

ถ้าหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้าราชการจะกำหนดเลขที่ประจำบ้านและก็สมุดทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งข้างใน 7 วัน ในกรณีก่อสร้างบ้านในเขตเทศบาล ไปจนกระทั่งช่วงเวลา 30 วัน ในกรณีก่อสร้างชนบทเขตเทศบาลค่าครองชีพสำหรับเพื่อการขอใบสำมะโนครัว
สามารถซักถามเหมาะสำนักทะเบียนท้องที่ หรือ Call Center 1548จะมองเห็นได้ว่าการขอทะเบียนบ้านนั้นจะอยู่ในขั้นตอนด้านหลังๆของการก่อสร้างบ้าน ซึ่งภายหลังที่ได้เลขที่บ้านรวมทั้งสมุดทะเบียนบ้านมาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เจ้าของบ้านควรต้องนำเลขที่บ้านที่ได้ไปใช้สำหรับในการขอใช้กระแสไฟฟ้ารวมทั้งประปาในขั้นตอนต่อไป

โอนมิเตอร์กระแสไฟฟ้า เรื่องจำต้องทราบก่อนย้ายบ้านใหม่


เกร็ดความรู้เพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบ้านและก็หน้าที่ของเจ้าของบ้าน
จะมองเห็นได้ว่าขั้นตอนสำหรับในการขอทะเบียนบ้านนั้นมิได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลย และก็เมื่อได้ครอบครองบ้านที่ถูกตามข้อกำหนดของข้อบังคับแล้ว จะมีบทบาทอะไรที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบบ้าง ตามไปดูเกร็ดความรู้เพิ่มเกี่ยวกับเจ้าของบ้านรวมทั้งหน้าที่ของเจ้าของบ้านกันเลย

1. เจ้าของบ้าน เป็น คนที่อยู่ในฐานะเจ้าของบ้าน หรือผู้เช่าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีเจ้าของบ้านตาย หายสูญ ไหมสามารถปฏิบัติภารกิจเจ้าของบ้านได้ โดยให้จัดว่าคนที่มีบทบาทดูแลบ้าน ณ ในเวลานั้น เป็นเจ้าของบ้าน

2. เจ้าของบ้าน มีบทบาทสำหรับในการแจ้งประเด็นต่างๆเกี่ยวกับบุคคลต่างๆด้านในภาย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งกำเนิด แจ้งตาย หรือย้ายที่อยู่อาศัย รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับบ้านที่กำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนพลเมือง พุทธศักราช 2534

3. กรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่ หรือไปยังประเทศอื่นๆ สามารถให้อำนาจการจัดการประเด็นต่างๆข้างในบ้านให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่มีรายการชื่อบุคคลอาศัยอยู่ในสมุดใบสำมะโนครัวปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าของบ้านได้ตามอำนาจ

โดยเจ้าของบ้านควรต้องแจ้งเรื่องไปยังนายทะเบียนบ้าน ซึ่งนายทะเบียนบ้านจะกระทำการบันทึกถ้อยคำต่างๆที่เจ้าของบ้านมอบสิทธิ์ดูแลการจัดการต่างๆข้างในบ้านไว้ให้รู้เป็นความจริงว่าบุคคลที่ได้รับมอบสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมีบทบาทสำหรับในการดูแลจัดแจงแทนเจ้าของบ้านในเวลาที่เจาะจงไว้

ดังนี้ เอกสารที่ใช้ในลัษณะของการติดต่อให้อำนาจสำหรับการดูแลและก็จัดแจงประเด็นต่างๆในบ้าน กรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่ ดังเช่นว่า

– ใบมอบฉันทะจากเจ้าของบ้าน โดยมีเนื้อความระบุชัดเจนว่ามอบสิทธิ์การจัดการให้คนใดกัน จัดแจงแทนในเรื่องอะไรด้านในภายบ้าง เป็นตอนเวลามากแค่ไหน และเซ็นชื่อให้อำนาจ ปริมาณ 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน

– บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

– บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจขั้นตอนสำหรับในการทำงานให้อำนาจ มีดังนี้

– ติดต่อยื่นเรื่อง ณ สำนักทะเบียน

– นายทะเบียนพิจารณาเอกสารแล้วก็ปฏิบัติการตามคำขอตามตั้งใจจนถึงเสร็จ

– คืนหลักฐานที่ใช้เพื่อสำหรับการทำงานแก่ผู้ยื่นคำร้อง